Secretaris Vereniging Vrienden van het Allard Pierson (VVAP) 

Conform het rooster van aftreden treedt een van de bestuursleden van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson (VVAP) terug in mei 2024. Ter vervanging zijn we op zoek naar een:

Secretaris (v/m/x)

De VVAP heeft als doel:

A – het wekken en stimuleren van belangstelling voor, het bevorderen van de bekendheid van, alsmede de ondersteuning van het Allard Pierson te Amsterdam en zijn collecties en verzamelingen die tot 2019 bekend waren als die van het Allard Pierson Museum te Amsterdam en van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, waaronder begrepen de Theatercollectie;

B – het ondersteunen van het ontsluiten en (digitaal) toegankelijk maken van de bedoelde collecties en verzamelingen voor studenten en het publiek;

C – het bevorderen van de bloei van het Allard Pierson en behartigen van zijn overige belangen in de ruimste zin.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de inzet van alle reguliere en incidentele bijdragen die worden ontvangen van de leden en donateurs en van het onderhouden van goede contacten met enerzijds de leden en donateurs en anderzijds het Allard Pierson.

De besturen van de VVAP en het Allard Pierson onderschrijven de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie. Wij streven dus naar een goede balans tussen de bestuursleden in leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond.

Het bestuur bestaat uit zes leden en komt vier keer per jaar bijeen voor reguliere vergaderingen naast de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Incidenteel zijn er bijeenkomsten met de directeur van het Allard Pierson rond bijzondere onderwerpen en worden de leden uitgenodigd voor exposities etc.

Het bestuur kent de volgende taakverdeling:

-voorzitter

-secretaris

-penningmeester

-lid met portefeuille Archeologische Collectie

-lid met portefeuille juridische zaken

-lid met portefeuille Theatercollectie

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar en kunnen voor één periode worden herbenoemd.


Profiel

-heeft affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson;

-heeft ervaring met het besturen dan wel het toezicht houden van een soortgelijke stichting;

-heeft een ondernemende houding;

-is een stevige en innemende persoonlijkheid;

-heeft affiniteit met kunst en cultuur in brede zin;

-weet in het bestuur collegiaal, maar ook onafhankelijk en kritisch te opereren;

-heeft geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming en is geen politieke ambtsdrager;

-is bereid minstens één termijn van vier jaar deel uit te maken van het bestuur en beschikt over voldoende tijd;


Secretaris

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het Dagelijks Bestuur (DB) en heeft binnen het bestuur de volgende taken:

-uitnodigen van de deelnemers aan de vergaderingen

-agenda voorbereiden in overleg met de voorzitter

-notuleren van de vergaderingen

-toesturen van agendastukken

-verzorgen van de correspondentie

-bewaken en vastleggen actiepunten


Reacties en procedure

Meer informatie over de VVAP is te vinden op de website van het Allard Pierson en te lezen in het bestuursverslag. Sollicitaties ontvangen wij graag in de vorm van een motivatiebrief en cv per e-mail vóór 30 juni 2023. informatie en sollicitaties per mail bij de voorzitter: h.v.velzen@icloud.com

De selectiecommissie bestaat uit het Dagelijks Bestuur, dat een voordracht doet aan het bestuur, waarna de geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Er is voorzien in een ruime inwerkperiode.