Resultaten vriendenenquête

De afdeling Fondsenwerving heeft het initiatief genomen om een enquête te houden onder de Vrienden van het Allard Pierson over hun tevredenheid en verwachtingen.

De reacties op dit initiatief zijn uiterst positief. Veel Vrienden geven aan graag hun stem te laten horen en mee te willen denken over de ontwikkelingen van het Allard Pierson. Aan de enquête is op ruime schaal meegedaan: in totaal heeft 38,7% gereageerd, digitaal of per post. Dit is een goed en representatief resultaat.

De toelichtingen, die zijn gegeven op de vragen, hebben ons een veelkleurig beeld gegeven over wat er speelt bij onze achterban en hoe de Vrienden de gezamenlijke toekomst inkijken. Een belangrijke vraag is hoe zij tegenover het samengaan staan; 75,5% is positief en slechts 24.5% is negatief, waarbij vooral de zorg over identiteitsverlies overheerst. Als we kijken naar hoe dit per vriendenorganisatie wordt ervaren, levert dat het volgende beeld op:

Hoewel Vrienden specifieke interesses hebben, zoals in de klassieke oudheid of in het boekenvak, is er één grote overeenkomst: de belangstelling voor de geschiedenis van Amsterdam. 52% van de Vrienden van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson Museum geeft aan interesse te hebben in deze geschiedenis, van de Stichting Vrienden van de Bijzondere Collecties is dit 51% en van de Vrienden van het Allard Pierson (mensen die na 1 juni 2019 Vriend zijn geworden) is dit 57%.

Ook is er een zekere eenstemmigheid omtrent de vraag over ‘het waarom van de vriendschap met het Allard Pierson’. De onderliggende gemeenschappelijke waarden zijn: liefde voor de wetenschap, loyaliteit en (sociaal) belang van kennisoverdracht.

De vraag naar de tevredenheid over de vriendenbesturen is eveneens positief beantwoord: het antwoord goed scoort 51% en neutraal 42% met daarnaast wat kleinere scores op zeer goed (2,5%) matig (3,5%) en slecht (0,5%).

Een andere overeenkomst tussen de Vrienden is, dat de lezingen en het Magazine Allard Pierson mededelingen door de meerderheid als een belangrijk onderdelen van het lidmaatschap worden ervaren. Er is aangegeven, dat de werkenden de lezingen graag op een ander tijdstip willen en senioren ouder dan 80 jaar het museum nauwelijks meer bezoeken. Juist voor deze seniorleden is het Magazine van groot belang en representeert het “het museum thuis”.

In het museum wordt met name de tijdelijke presentatie bezocht. Opvallend hoog scoren de Vrienden van het VVAPM (88,9%). Voor SVBC is dit 73% en voor VAP is dit 85,7%.  Ook wordt er graag in de museumwinkel rondgekeken.  Meer dan 45% van de Vrienden komt hier graag. Laag is de score van het bezoek aan de vaste collectie van de Vrienden van SVBC (31,7%). De Archeohotspot wordt in het algemeen het minst bezocht. Minder dan 5% van de Vrienden van VAP en SVBC geeft aan interesse te hebben in dit aanbod. Voor VVAPM is dit iets hoger dan 20%.

Als verbeterpunten van het Allard Pierson worden de zichtbaarheid en versterken van eigen identiteit genoemd. Maar wat er wordt verstaan onder beide begrippen is voor ieder anders. Deze diversiteit is een mooi thema voor een te organiseren klankbordgroepbijeenkomst. Eenendertig Vrienden hebben aangegeven om op deze manier te willen bijdragen aan het Allard Pierson. Over het algemeen is de  bereidheid om meer bij te dragen in aandacht, tijd en geld redelijk: 25,7 % van de Vrienden wil meer bijdragen. Ook is er veel enthousiasme voor een ambassadeurschap in een vertegenwoordigersfunctie en het bijdragen in de adoptie van een museumobject.

De enquêteresultaten hebben ons in staat gesteld om een aantal aanbevelingen te doen zoals de toegankelijkheid van het museum verbeteren en de Archeohotspot inhoudelijk aantrekkelijker te maken. Ook zijn er concrete handelingsperspectieven voor de afdeling Fondsenwerving; zo willen we onder andere graag met de kritische Vrienden in gesprek, vergeten gevers benaderen, duidelijkheid creëren over wat de afdeling Fondsenwerving doet en wat de vriendenvereniging en klankbordgroepen organiseren.

Voor de Vrienden die meer informatie willen over de resultaten van de vriendenenquête,  is er een rapport beschikbaar met uitsluitend kwantitatieve gegevens. Als u interesse heeft, stuurt u dan een e-mail naar: relatiebeheer@allardpierson.nl  Tevens zijn wij van plan zodra de corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen dit toelaten een of meer presentaties te geven, afhankelijk van de belangstelling, waarin wij de uitkomsten nader zullen toelichten en tevens in zullen gaan op de kwalitatieve gegevens die zijn verstrekt.

We willen de deelnemers aan de enquête hartelijk bedanken en wensen alle Vrienden een goede zomer toe.

Tot ziens in het vernieuwde Allard Pierson!

Afdeling Fondsenwerving,

Erika Happe

Moïra Müller