Algemene Bezoekersvoorwaarden Allard Pierson

Artikel 1. Definities

1.1 Bezoekersvoorwaarden: Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden Allard Pierson

1.3. Bezoeker: Een ieder die het Allard Pierson met of zonder geldig toegangsbewijs betreedt en geen Medewerker is van het Allard Pierson en ook geen door Allard Pierson Ingeschakelde Derde is.

1.4.Toegangsbewijs:

 1. Een door het Allard Pierson verstrekt entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher);
 2. OV-begeleiderskaart of verklaring (huis)arts voor Begeleiders;
 3. Voor de Onderzoekzalen: een geldige UvA Lenerspas of een collegekaart of medewerkerskaart UvA/Hogeschool van Amsterdam (hierna te noemen HvA)

1.5. UvA Lenerspas: het bewijs van inschrijving als lener bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

1.6. Groep: een groep van 15 of meer bezoekers die als groep de gebouwen van het Allard Pierson  bezoekt (“groepsbezoek”).

1.7. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.8. Medewerkers van het Allard Pierson: alle natuurlijke personen die in dienst zijn of vrijwillig werkzaam zijn bij het Allard Pierson, of natuurlijke personen die in dienst zijn van de UvA of de Hogeschool van Amsterdam en die werkzaamheden toebedeeld hebben gekregen die betrekking hebben op het functioneren van het Allard Pierson.

1.9 Ingeschakelde Derde(n)
Alle natuurlijke personen die door het Allard Pierson in het kader van zijn doelstelling worden ingeschakeld, ook als die personen in dienst zijn van een opdrachtnemer of leverancier die in de gebouwen van het Allard Pierson diensten of goederen levert, dan wel een andere rechtspersoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Bezoekersvoorwaarden gelden voor alle Bezoekers van de gebouwen van het Allard Pierson.

2.2. Deze Bezoekersvoorwaarden zijn daarnaast integraal van toepassing op Ingeschakelde Derde(n), met dien verstande dat de Ingeschakelde Derde door schriftelijke of mondelinge toestemming van daartoe bevoegde Medewerkers van Allard Pierson toegang krijgt tot de gebouwen van Allard Pierson en de Ingeschakelde Derde uitsluitend gebruik zal maken van de gebouwen in het kader van de verstrekte opdracht.

2.3. Als die Ingeschakelde Derde een natuurlijk persoon is die in dienst is of opdracht heeft gekregen van een opdrachtnemer of leverancier, dan wel een andere rechtspersoon dan staat die rechtspersoon in voor de nakoming van deze Bezoekersvoorwaarden door die natuurlijke persoon.

2.4  Het “Reglement van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam” en het reglement “UvA-breed kader voor huis- en gedragsregels met betrekking tot gebouwen, voorzieningen en terreinen van de UvA” zijn tevens van toepassing voor de Gebruiker en Ingeschakelde Derde(n). Beide reglementen zijn vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0317 van het College van Bestuur van 30 september 2015 en zijn vindbaar op de website van de UvA.

2.5. Afwijkingen van deze Bezoekersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met het Allard Pierson.

Artikel 3. Toegang tot de gebouwen van het Allard Pierson

3.1. De Bezoeker is uitsluitend gerechtigd de expositieruimtes en de Onderzoekzalen te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2. De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot de gebouwen van het Allard Pierson ontzegd indien het Allard Pierson vaststelt dat:

 1. Het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Allard Pierson of een daartoe door het Allard Pierson bevoegd verklaarde instantie of rechtspersoon;
 2. De Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
 3. De Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de kennelijke intentie heeft om de orde te verstoren of ongepast of onvoldoende (b.v. blote voeten of bovenlichaam) is aangekleed.

3.3. De Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Allard Pierson, bij gebreke waarvan het Allard Pierson de Bezoeker de toegang tot de gebouwen van het Allard Pierson kan ontzeggen.

3.4.Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit deze Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan het Allard Pierson hem of haar de toegang tot de gebouwen van het Allard Pierson (voor bepaalde tijd) ontzeggen. Een dergelijk besluit tot ontzegging van de toegang wordt de Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

3.5. Het Allard Pierson is gerechtigd de toegang tot de gebouwen van het Allard Pierson voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen aan een Bezoeker:
– die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Allard Pierson c.q. aan andere musea een voorwerp door schulden/of opzet heeft beschadigd;
– of waarvan  op andere wijze de gerechtvaardigde vrees bestaat voor beschadiging door die Bezoeker.

3.6. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding de gebouwen van het Allard Pierson bezoeken, tenzij speciaal daartoe uitgenodigd.

3.7. Het Allard Pierson is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door het Allard Pierson noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de gebouwen van het Allard Pierson.

Artikel 4. Verblijf in de gebouwen van het Allard Pierson

4.1. Het verblijf van de Bezoeker in de gebouwen van het Allard Pierson is voor eigen risico.

4.2. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door de, als zodanig herkenbare, medewerkers van het Allard Pierson. Indien naar het oordeel van de Medewerkers van het Allard Pierson de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze Bezoekersvoorwaarden of in strijd handelt met gegeven instructies en aanwijzingen, kan hem of haar de verdere toegang tot de gebouwen van het Allard Pierson worden ontzegd. In dat geval is het Allard Pierson niet gehouden tot vergoeding van enige schade of tot restitutie van het entreeticket.

4.3. Het meenemen van rugtassen, overige tassen groter dan A4 formaat, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug en andere grote objecten is niet toegestaan. Deze objecten dient de Bezoeker te bewaren in een locker bij de garderobe. Een object dat niet in een locker past kan het Allard Pierson weigeren te bewaren. Het Allard Pierson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door de Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan de gebouwen van het Allard Pierson en de daar aanwezige collectie.

4.5. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld stroomstoring of de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Allard Pierson gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en andere voorwerpen door of namens het Allard Pierson. De Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij de gebouwen van het Allard Pierson verlaat.

4.6. Er is cameratoezicht in de gebouwen van het Allard Pierson. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien het Allard Pierson daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld.

4.7. Het Allard Pierson laat regelmatig door derden foto- en filmreportages maken in de gebouwen van het Allard Pierson. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders en dergelijke. Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan de Bezoeker dit bij het Allard Pierson bekend maken.

Artikel 5. Huisregels

5.1. De Bezoeker zal in het Allard Pierson:

 1. Geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders, docenten en andere begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
 2. Geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
 1. Andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
 2. Geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het een geregistreerde hulphond betreft;
 3. Niet roken;
 4. Geen etenswaren of dranken nuttigen, uitgezonderd in de Espressobar, het Museumcafé en de Lounge;
 5. Geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (daaronder begrepen selfiesticks) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Allard Pierson. Fotografie is in de gebouwen van het Allard Pierson toegestaan, tenzij ter plekke anders aangegeven bijvoorbeeld in verband met het reglement van bruikleengevers. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.5;
 1. Tekenen, schrijven of schilderen in de expositieruimtes is toegestaan, maar onder de voorwaarden:
  -Wie wil schrijven of tekenen tijdens het bezoek dient gebruik te maken van de bij de informatiebalie beschikbare potloden en klemborden die te leen zijn;
  – Het is niet toegestaan tentoonstellingsmateriaal of muren als ondergrond te gebruiken;
  – Er zijn extra middelen (als bijvoorbeeld een schildersezel) onder bepaalde omstandigheden toegestaan mits beschikbaar. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de balie;
 2. Tekenen en schilderen zijn verboden in de onderzoekzalen; geschreven mag er alleen met een potlood;
 3. Telefoneren is alleen toegestaan in de Entreehal, de Espressobar, de Lounge en het Museumcafé. Voor de onderzoekzalen geldt dat mobiele telefoon dient te worden ingesteld zonder geluid, op stil/mute of vliegtuigmodus.

5.2. Ouders/verzorgers, leraren en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen, individuen of Groepen.

5.3. Externe rondleiders zijn welkom in de expositieruimtes van het Allard Pierson. In andere ruimtes mogen zonder expliciete toestemming van het Allard Pierson geen rondleidingen door externen gegeven worden. Bij rondleidingen geldt een maximum groepsgrootte van 15 personen per rondleider van het Allard Pierson en 20 personen per externe rondleider.

5.4. Voor het primair onderwijs dienen per Groep van 15 leerlingen twee begeleiders aanwezig te zijn. Bij het voortgezet onderwijs dienen per Groep van 15 leerlingen minimaal één begeleider en maximaal twee begeleiders aanwezig te zijn. Het Allard Pierson behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan Groepen die niet voldoen aan deze normen. Voor de overige regels die betrekking hebben op schoolbezoek wordt verwezen naar artikel 4 van deze Bezoekersvoorwaarden.

5.5. In het Allard Pierson gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Allard Pierson, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden. U dient zich te melden bij de afdeling Communicatie voor toestemming en AVG regels. Bezoekers mogen geen andere bezoekers of gebruikers filmen of fotograferen tenzij er een schriftelijke toestemming is gesloten als overeenkomst.

5.6. Gedragsregels voor gebruik van collecties op de onderzoekzalen

a. Voordat u kostbaar materiaal gaat raadplegen wordt u vriendelijk verzocht uw handen te wassen.
b. Er mogen slechts vier werken tegelijkertijd worden geraadpleegd
c. Werken mogen alleen worden geraadpleegd op de daarvoor bestemde tafels.
d. Werken die worden gewogen mogen alleen worden geraadpleegd op een door de bibliotheekmedewerker vooraf aangewezen plaats.
e. Bij het inzien van bepaalde kostbare werken kan het dragen van daarvoor bestemde handschoenen verplicht worden gesteld.
f. De geraadpleegde werken mogen onder geen enkele voorwaarde de zaal verlaten.
g. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andere schrijfbenodigdheden dan de potloden die op de tafels te vinden of aan de balie verkrijgbaar zijn.
h. Bij het omslaan van de bladen dient het potlood te worden neergelegd.
i. Voor het raadplegen van boeken dient op een juiste wijze gebruik te worden gemaakt van de daarvoor bestemde kussens en loodveters.
j. Een te strak ingebonden boek mag niet verder dan mogelijk opengeslagen worden. Om een strak gebonden boek open te houden moet van een of meerdere loodveter(s) gebruik worden gemaakt.
k. Bij het maken van aantekeningen dient het papier waarop wordt geschreven niet op, maar naast het origineel te worden gelegd.
l. Er mag niet op de geraadpleegde boeken worden geleund, tevens is het niet toegestaan de werken op schoot te nemen of tegen de rand van de tafel te houden.
m. Geopende boeken mogen niet omgekeerd op tafel worden gelegd en niet op elkaar worden gestapeld.
n. Uitslaande platen dienen voorzichtig uit- en teruggevouwen te worden.
o. Tijdens een pauze dienen de geraadpleegde werken weer te worden ingeleverd bij de balie

Artikel 6. Entreetickets en activiteitentickets

6.1. Entreetickets kunnen hetzij aan de kassa, hetzij vooraf online gekocht worden. Activiteitentickets (waaronder begrepen rondleidingen) dienen van te voren gereserveerd te worden.

6.2. Entreetickets en activiteitentickets kunnen vooraf worden aangeschaft via www.allardpierson.nl; aanbod van de besteller wordt geacht te zijn gedaan indien de besteller het bestelformulier heeft ingevuld en elektronisch aan het Allard Pierson heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘order bevestigen’ in stap 5 van de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de besteller en het Allard Pierson komt tot stand op het moment dat het Allard Pierson per e-mail een boekingsbevestiging aan de besteller verzonden heeft.

6.3. Betalingen van online aankopen dienen te geschieden door middel van een van de betalingsmodules (waaronder iDeal) zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door de payment provider van het Allard Pierson. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

6.4. Een vooraf gekocht entreeticket of activiteitenticket wordt ongeldig door het verloop van de op het ticket vermelde datum en tijd/tijdvak.

6.5. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte entreeticket is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Er vindt nimmer restitutie van de toegangsprijs plaats, wanneer de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik kan of wil maken van zijn toegangsbewijs

6.6. De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Allard Pierson aan Bezoeker:

 1. Het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Allard Pierson;
 2. Het gedeeltelijk gesloten zijn van het gebouw van het Allard Pierson, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen. Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 3. Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
 4. Schade veroorzaakt door andere bezoekers;
 5. Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het gebouw van het Allard Pierson;
 6. Calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een stroomstoring, die tot sluiting leidt;
 7. Ontzegging van de toegang tot het Allard Pierson;
 8. Verlies van het Toegangsbewijs of entreeticket.

Artikel 7. Beperking van de aansprakelijkheid van het Allard Pierson

7.1. Het Allard Pierson is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove fout of opzet van het Allard Pierson en wel

 1. tot maximaal het door de verzekeraar van het Allard Pierson aan het Allard Pierson ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
 2. de ter zake van de schade door een derde aan het Allard Pierson uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval van de Bezoeker die schade lijdt.

7.2. In geval van schade met als gevolg dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Allard Pierson in geen geval meer bedragen dan in artikel 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3. Aansprakelijkheid van het Allard Pierson voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien er zich omstandigheden voordoen die niet aan het Allard Pierson zijn toe te rekenen is er sprake van overmacht. Als overmacht voor het Allard Pierson wordt beschouwd iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Allard Pierson zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2. Onder dergelijke omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Allard Pierson gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst met de Bezoeker, alsmede alles wat voor voornoemde personen, diensten of instellingen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van die partijen.

Artikel 9. Gevonden voorwerpen

9.1. Door de Bezoeker in het Allard Piersongebouw gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de receptie of balie van het Allard Pierson.

9.2. Het Allard Pierson zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Amsterdam.

9.3. In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Allard Pierson over de status van de vermeende eigenaar is het Allard Pierson gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4. Het Allard Pierson behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1. In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de receptie/balie van het Allard Pierson of door een email te sturen aan info@allardpierson.nl.

10.2. De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

Artikel 11. Privacy

Voor het Allard Pierson is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van groot belang. Het privacystatement van het Allard Pierson is gepubliceerd op de website.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het Allard Pierson kiest voor een andere bevoegde rechter.

Artikel 13. Overige

13.1. De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Allard Pierson/de UvA.

13.2. Prijzen van producten en diensten bestemd voor particuliere bezoekers worden vermeld inclusief BTW.

13.3. Het Allard Pierson is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen.

13.4. Deze Bezoekersvoorwaarden van het Allard Pierson zijn vastgesteld door de directie en gedeponeerd onder nummer 34370207 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Deze Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van het Allard Pierson.